Cymorth a chyngor

Mae ffordd o fyw bywyd heb gyllyll bob amser ar gael. Os yw cyllyll yn effeithio ar eich bywyd neu fywyd rhywun rydych yn ei nabod, does dim angen i chi wynebu hyn ar eich pen ei hun.

Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo/ynddi am eich pryderon.

Gyda phwy y galla i siarad

Mae rhywun rwy’n ei nabod yn cario cyllell

Siaradwch ag oedolion y gallwch ymddiried ynddo/ynddi. Gallai hyn gynnwys rhywun yn eich teulu, un o’ch athrawon yn yr ysgol, Swyddog Ysgol yr Heddlu, neu weithiwr ieuenctid.

Os nad yw’n achos brys, gallwch gysylltu â Fearless yn gwbl ddienw i roi gwybod am eich pryderon.

Rwy’n teimlo dan bwysau i gario cyllell

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw siarad ag oedolyn rydych yn ymddiried ynddo/ynddi am y sefyllfa. Os teimlwch na allwch wneud hynny, beth am:

Meic

Llinell gymorth ddienw a chyfrinachol am ddim i blant a phobl ifanc.

  • Ffoniwch 080880 23456 am ddim unrhyw ddiwrnod rhwng 8 y bore a hanner nos
  • Gallwch siarad ar-lein un i un ag aelod o’r tîm rhwng 8 y bore a hanner nos.
  • Anfonwch neges destun i 84001 unrhyw bryd – mae am ddim ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn.
  • Ewch i wefan Meic i gael cymorth
Childline

gwasanaeth preifat a chyfrinachol am ddim lle y gellir trafod unrhyw beth.

Mae rhywun wedi cael ei drywanu

Ffoniwch 999 ar unwaith Rhowch fanylion am y digwyddiad er mwyn i help gael ei drefnu mor gyflym â phosibl.

Mae’r gwefannau canlynol yn rhoi gwybodaeth am sut i helpu rhywun sydd wedi cael ei drywanu:

Cymorth i ddioddefwyr

Elusen annibynnol yw Cymorth i Ddioddefwyr sy’n cefnogi dioddefwyr troseddau a digwyddiadau trawmatig. Mae’n cynnig cymorth arbenigol i ddioddefwyr troseddau ifanc a rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc hefyd.

  • Cymorth De Cymru – 0300 303 0161
  • Oriau arferol – dydd Llun i ddydd Gwener 08:00-20:00, dydd Sadwrn 09:00-17:00
  • Cymorth y tu allan i oriau – 0808 168 9111

Kicks – Sefydliad Clwb Pêl-droed Caerdydd

Rhaglen i bobl ifanc yn Ne Cymru yw Kicks. Mae’n cynnig sesiynau pêl-droed am ddim a chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol.

Cofrestrwch i ymuno yn y gweithgareddau ar wefan Sefydliad Clwb Pêl-droed Caerdydd

Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.