Ymarferion trafod: Cost cario cyllell

Cadw mewn cysylltiad

If you want to hear about the work we’re doing to prevent knife crime in South Wales, please give us your details. (You don’t need to do this in order to access the resources.)

(We’ll never pass your details onto a third party.)

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Gweld fersiwn addas i'r argraffydd

Gan adeiladu ar yr adnoddau sydd yn y pecyn hwn hyd yma, mae’r ymarferion hyn yn dangos gwahanol brofiadau o droseddau cyllyll. Maent yn archwilio canlyniadau ehangach cario cyllell a’r gwahanol ffyrdd y gall person ifanc gefnu ar y ffordd hon o fyw.

Gwyliwch y fideos canlynol a thrafodwch y cwestiynau a gaiff eu gofyn. Gallent gael eu trafod rhwng rhiant/gwarcheidwad a pherson ifanc, neu mewn grŵp.

Rhybudd ynglŷn â’r cynnwys: Noder bod cynnwys y fideos hyn yn emosiynol iawn. Dylech arfer eich disgresiwn cyn eu gwylio a’u dangos i eraill.

Profiad Emma: “Fyddwn i ddim yn dymuno i hyn ddigwydd”

Hyd y fideo: 6 munud

Ym mis Awst 2019, cafodd mab Emma, Harry, ei drywanu i farwolaeth yn Nociau’r Barri. Roedd yn 17 oed. Yn y fideo hwn, mae Emma’n rhannu ei phrofiad a’r effaith y mae marwolaeth Harry wedi’i chael arni hi a’i theulu.

Cwestiynau i’w trafod:

 • Sut roedd gwylio stori Emma yn gwneud i chi deimlo? Enwch rai o’r emosiynau sy’n dod i’r meddwl ac esboniwch pam.
 • Beth yw rhai o’r rhesymau a arweiniodd at benderfyniad Harry i gario cyllell?
 • Beth oedd canlyniadau penderfyniad Harry i gario cyllell i’w deulu?
 • Beth wnaeth stori Emma wneud i chi feddwl am gario cyllell? A newidiodd eich agwedd neu eich safbwynt?

Profiad Wes: “Dylech wybod i ble rydych chi’n mynd os gwnewch chi hyn”

Hyd y fideo: 6 munid

Dechreuodd Wes ymwneud â chyffuriau pan oedd yn ei arddegau, a dechreuodd gario cyllell i amddiffyn ei hun. Un noson, ar y trên adref ar ôl dosbarthu cyffuriau y tu allan i’w ardal, sylwodd ar dri bachgen yn ei ddilyn. Fe wnaethon nhw redeg ar ei ôl, ei ddal a’i drywanu.

Ychydig ddiwrnodau yn ddiweddarach, ar ôl llawdriniaeth i achub ei fywyd, deffrodd yn yr ysbyty i wynebau llawn pryder ac ofn ei fam-gu a’i dad-cu.

Cwestiynau i’w trafod:

 • Beth oedd y ffactorau a arweiniodd at benderfyniad Wes i gario cyllell?
 • Beth rydych chi’n credu oedd teimladau mam-gu a thad-cu Wes am y ffaith ei fod wedi cael ei drywanu? Enwch rai o’r emosiynau roeddent yn eu teimlo o bosibl, a pham.
 • Ym mha wahanol ffyrdd y mae profiad Wes wedi effeithio arno? Rhestrwch gynifer ag y gallwch feddwl amdanynt.
 • Pam na wnaeth cario cyllell amddiffyn Wes pan oedd yn wynebu perygl?

Stori Day: “Achos y pethau roeddwn i wedi’u gwneud yn y gorffennol, fe ddigwyddodd hyn i fi”

Hyd y fideo: 5 munud

Rhybudd ynglŷn â’r cynnwys: Mae’r fideo hwn yn cyfeirio at drais rhywiol ac mae’n bosibl na fydd yn addas ar gyfer gwylwyr iau.

Roedd Dai yn adfer ar ôl bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol pan gafodd ei alw i fflat yn Abertawe i roi benthyg arian i rywun. Tric oedd y cyfan. Wrth iddo adael yr adeilad, roedd pedwar o bobl yn aros amdano y tu allan i’r lifft ar y llawr gwaelod. Roedden nhw’n chwilio am gyffuriau.

Am 14 munud, fe wnaethon nhw ei dagu, ei guro, a’i drywanu.

Cwestiynau i’w trafod:

 • Sut y gwnaeth cael ei drywanu effeithio ar Dai a’i wellhad o gam-drin sylweddau?
 • Bydd pobl yn glamoreiddio delio â chyffuriau weithiau. Beth rydych chi’n credu roedd Dai yn ei olygu pan ddywedodd nad yw’n fêl i gyd (“not a bed of roses”)?
 • Ym mha ffyrdd y mae bywyd Dai yn well ar ôl cefnu ar ei hen ffordd o fyw?

Stori Claire: “Mae yna bobl ar gael sy’n poeni”

Hyd y fideo: 5 munud 45 eiliad

Mae Claire yn weithiwr ieuenctid yn Ne Cymru sydd wedi treulio 25 mlynedd yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n ymwneud â throseddau cyllyll a chyffuriau, gan eu helpu i drawsnewid eu bywydau.

Mae’n esbonio bod ffordd i bobl ifanc gefnu ar y ffordd hon o fyw, ac i ble y gallant droi.

Cwestiynau i’w trafod:

 • Sut y gallai gangiau fanteisio ar yr hyn sy’n gwneud person ifanc yn agored i niwed?
 • Sut y gall cludo pecynnau ar ran y gangiau hyn ddatblygu’n rhywbeth mwy difrifol o weld profiad Claire gydag un person ifanc?
 • Os bydd person ifanc yn dechrau ymwneud â gang a gweithgarwch troseddol, i be leoedd y gall droi am gymorth?
 • Pa gyngor y byddech yn ei roi i berson ifanc arall a all fod yn ymwneud â throseddau cyllyll a chyffuriau?
Headphones CY - For the best experience, this website uses sound

CY - Option for a little long-form, which probably won’t be needed, but handy to have the option all the same.